Wednesday, 10 August 2011

ဧရာ၀တီအတြက္တုံ႔ျပန္ခ်က္ by Mg Tharmyar

ဧရာ၀တီအတြက္တုံ႔ျပန္ခ်က္ by Mg Tharmyar
ျမစ္ဆုံ၊ေမခ၊ေမလိခ၊ျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ႏုိင္ငံတကာႏွင္႔ျပည္သူလူထု

အထင္မွားအျမင္မွားျဖစ္ေစရန္အခ်ဳိ႔ပုဂၢဳိလ္/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကမဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံေရးသားလုပ္

ေဆာင္လွ်က္ရွိေနဟုအစိုးရပိုင္သတင္းစာပါေဆာင္းပါးရွင္ဧ။္စြပ္စြဲခ်က္ကိုတုံ႕ျပန္လိုက္ျခင္း။9-8-2011ေန႔စြဲႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာျမန္မာအလင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေဆာင္းပါးရွင္လွ်ပ္စစ္

၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆာင္းပါးကmediaေတြကဘဲ

မဟုတ္မမွန္သတင္းကိုလုပ္ႀကံၿပီးေရးသားၿပီးျပည္သူကိုAlarmistလုပ္ေနတဲ႔သေဘာေျပာဆုိေရးသား

ထားတာဟာမီဒီယာေလာကကုိေစာ္ကားလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္လိုျမင္မိပါတယ္။

အဲဒီေဆာင္းပါးရွင္ရဲ႔ေဆာင္းပါးမ်ားကိုေကာက္ႏုတ္ခ်က္ခ်ၾကည္႔ရင္ေကာင္း

က်ဳိး( advantages)မ်ားသာထုံစံအတုိင္းသတင္းစာေဆာင္းပါးပုံစံေရးသားထာတာေတြရပါတယ္

။ျမစ္ဆုံေရကာတာ(Myintson Dam) ေၾကာင္႕လတ္တေလာျပည္သူေတြခံစားရမဲ႔ဒုကၡမ်ားႏွင္႔

႔ေနာင္ခံစားရဦးမည္႔ဆုိးက်ဳိးမ်ား(Disadvantages)ကိုေရးသားေဖၚျပထားျခင္းမေတြ႔ရပါဘူး။(၁)Impact area မွာျပည္သူေတြဘယ္ေလာက္ထိခုိက္ဆုံးရွဴံးၿပီးလူေတြစိတ္ဒုကၡေရာက္ရတယ္ဆုိတဲ႔

လူအခြင္႔အေရးကိုဥေပကၡာျပဳထားျခင္း၊ျဖစ္လာႏုိင္တဲ႔ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးေတြေၾကာင္႔လူေတြဘယ္

ေလာက္ဒုကၡေရာက္ဦးမယ္ဆုိတာကိုလစ္လွ်ူရွဳထားျခင္း

(၂)ေရကာတာစီမံကိန္းကိုတရုတ္CPIေကာ္ပုိေရးရွင္းက3.6ဘီလီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္

ေနျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ပြင္႔လင္းစြာေရးသားျခင္းမရွိပါ။

(၃) ေရကာတာမွထြက္ရွိမဲ႔အက်ဳိးအျမတ္ဧ။္၇၀%ကိုတရုတ္ကရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ျပည္သူအမ်ားကိုခ်ျပ

မထားျခင္း

(၄)ထြက္ရွိမဲ႔ေရအားလွ်ပ္စစ္ဧ။္၉၉%ကိုတရုတ္ကယူမည္၊၁%သာျပည္တြင္းမွာသုံးစြဲသြားမည္ဆုိတာေဖာ္ျပ

ထားျခင္းမရွိပါ။

(၅)တရုတ္အစုိးရနဲ႔ျမန္မာအစုိးရႏွစ္ဖက္စလုံးကေရကာတာႀကီးေၾကာင္႔ပတ္၀န္က်င္ထိခုိက္မွုမရွိေစရဟု

အာ မခံထားျခင္းမရွိ

(၆)ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မွုဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္၊ေရကာတာႀကီးသည္စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႔ေၾကာလိုေခၚတဲ႔

ငလွ်င္ေၾကာအနီးအနားမွာရွိတယ္ဆုိတာကိုေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ

(၇)ပညာရွင္မ်ားသည္2009ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွဇူလူိင္လအထိသာေလ႔လာေဆာင္ရြက္လို႔သာေဖာ္ျပထားတာ

ကိုေတြ႔ရၿပီးပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မွုဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာရဲ႔လိုက္နာရမည္အဓိကစည္းကမ္းခ်က္(၁၀)ခ်က္အနက္

(၁)ခ်က္သာေလ႔လာရေသးတယ္ဆုိတာေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါ။

(၈)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင္႔ေဒသခံျပည္သူမ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္းမ်ားရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႕

ေဖၚျပထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႔ရသင္႔ရထုိက္တဲ႔လုပ္အားခႏွင္႔တရုတ္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔

အလုပ္သမားရရွိခံစားရမည္႔အခြင္အေရးတူႏုိင္သလားဆုိတာထည္႔မတြက္ျပဘူး၊ဘာလိုဒီလိုေျပာရသလဲဆုိ

ရင္ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ကြင္းစီမံကိန္းမွာသြားေရာက္လက္ေတြ႔ၾကည္႔ၾကပါ။ေနရထုိင္ရတာ၊ခံစားခြင္႔မ်ားကို

အလုပ္သမားျခင္းႏူိင္းယွဥ္ၾကည္႔ပါ။

(၉)စီမံကိန္းဧရိယာႏွင္႔မလြတ္ကင္းေသာရြာမ်ားကိုသက္ဆုိင္ရာစံျပေက်းရြာအသစ္မ်ားတည္ေဆာက္၊အစားထုိးေပး

ထားတဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔မွုလေနထုိင္ခဲပေသာအဆင္႔ထက္မ်ားစြာသာလြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္း

ေဖၚျပထားပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္အေနနဲေဆာင္းပါးရွင္ကိုေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။မင္းတုိ႔မိသားစုအားလုံးကိုလူသူမရွိ၊သူ

အေနနဲ႔အလုပ္ကိုငသစ္ကို္လုပ္မစားတတ္တဲ႔ကၽြန္းေပၚမွာသုံးထပ္တုိက္ေဆာက္ေပးမယ္သြားေနမလားေမး

လိုက္ခ်င္တယ္။အဲဒီလူဟာလူသားခ်င္းစာနာနာေထာက္ထားမွု၊လူေတြရဲ႔ေနရာအစြဲ၊ေဒသအစြဲ၊ကိုနားလည္းမွုမရွိသူ

ဟုယူဆရပါတယ္။ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနႏွင္႔မိမိက်င္လည္က်က္စားတဲ႔ေနရာ၊မိမိလုပ္ကိုင္စားေနၾကေနရာ၊

မိမိရဲ႔ဇာတိခ်က္ေျမ၊ယဥ္ေက်းမွုမ်ားကိုဘယ္ေလာက္တန္ဘိုးထားတဲ႔ဆုိတာထည္႔သြင္းမစဥ္းစားရင္ေတာ႔လူအခြင္႔

ေရးခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္တယ္ဆုိတာေဆာင္းပါးရွင္နားမလည္းဘူးလားဆုိတာသိတာထင္ရွားပါတယ္။

(၁၀) တရုတ္ႏုိင္ငံမွာအာဏာရွင္တရုတ္အစိုးရကတရုတ္ျပည္သူေတြသန္းေပါင္းဘယ္ေလာက္စေတးခဲ႔ၿပီး

Three Gorges Dam ႀကီးတည္ေဆာက္ခဲ႔သလဲ၊အခုအဲဒီ Three Gorges Dam ႀကီးအက်ဳိးနဲ႔အျပစ္

ကိုႏူိင္းယွဥ္ၾကည္႔ပါ၊အဲဒီDamႀကီးေၾကာင္႔တရုတ္အစိုးရရဲ႔စုိးရိမ္ေရမွတ္ဘယ္ေလာက္ျမင္႔တက္ေနသလားဆုိတာကို

ေဆာင္းပါးရွင္ေသေသခ်ာေလ႔လာလိုက္ပါဦး။ကၽြန္ေတာ္အထင္ေတာ႔သတင္းစာေဆာင္းပါးရွင္သည္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမျဖစ္ႏုိင္၊တရုတ္နဲ႔ေဆြမ်ုိး

တနည္းနည္းနဲ႔ေတာ္စပ္မည္ထင္ပါသည္။တရုတ္အစုိးရဲ႕ (Political Game)ဆုိတာထည္စဥ္းစားရင္

မေတြး၀ံ႔စရာပါ၊ဒါအျပင္တရုတ္အစိုးရရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာ၊အဂၢဗ်ဴဟာကသူ႔ႏုိင္ငံသည္ကမာၻေပၚမွာ

စစ္အင္အား(mega power)ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္က်ဳပ္တုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႔အက်ဳိးစီးပြားကို

စေတးေပးရေတာ႔မွာလား?၊ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ႔NationalIdentityျဖစ္တဲ႔က်ဳပ္တုိ႔အားလုံးရဲ

႔မိခင္ဧရာ၀တီကိုအဆုံးရွဳံးခံရေတာ႔မွာလား?ဒါငါတုိ႔ဘာဆုိင္လိုလဲလို႔ထင္ေနတဲ႔

Who cares?သမားေတြေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားၾကပါ၊ခင္ဗ်ားတုိရဲ႔အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္ေတြရဲ႔

အေရးကိုထည္႕သြင္းစဥ္းစားၾကည္႔ၾကပါ။ဒီအေရးဟာဒီႏုိင္ငံအတြင္းေနထုိင္မယ္လုိ႔စိတ္ကူးရွိၾကတဲ႔

လူမ်ဳိးတုိင္းနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ႔ကိစၥျဖစ္တယ္။က်ဳပ္တုိ႔အားလုံးဟာတုိင္းျပည္အာဏာလုေနတာမဟုတ္ဘူး၊

တုိင္းျပည္ကိုပ်က္လိုပ်က္စီးလုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး၊မပ်က္ေအာင္စီးေအာင္ကာကြယ္ေပးေနတာ။

တုိင္းျပည္ဟာမီးခုိးမထြက္ဘဲနယ္ခ်ဲ႔ခံေနရတယ္ဆုိတာကိုသိေနလို႔ခံစားေနရတာ

။ႏုိင္ငံေရးနဲ႕လုံ၀မသက္ဆုိင္ပါ။အမ်ဳိးသားေရးျဖစ္ေနလို႔မီဒီယာေတြနဲ႔အသိပညာရွင္ေတြ

အားလံုးပါ၀ုိင္း၀န္းကန္႕ကြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သစၥာေတာ္ခံloyalist ေဆာင္းပါးရွင္အား သိေစအပ္ပါသည္။ (ေမာင္သာျမား)ႏိုးထျခင္း

အိုျမန္မာျပည္ဖြား

တိုင္းရင္းသားတို႔.....

အတူတကြ၊ ဘယ္သူပါမွ

အသာထား၍

အျမင္ခ်င္းတူ

အားခ်င္းျပဳေလာ့

ျမန္မာ့ႏွလံုး(အသက္တည္ရာ)

ျမစ္ႀကီးမဆံုးခင္

အားလံုး႐ုန္းထ

ကန္႔ကြက္ၾကေတာ႔.....

(ေမာင္သာျမား)ျမစ္ေကာ

ျမစ္မေကာေအာင္လို႔

သစ္ေတာတို႔စိမ္းရေပမည္

ေရေဝေတာေတြစိမ္းစို႔စို႔

မႈိုင္းညိဳ႔ညိဳ႔မႈန္ရီ၊

ခ်င္းတြင္းနဲ႔ဧရာဝတီ

ေရျပင္ၾကည္သမွ်၊ ျမန္မာေသြးရွိ။

တေတာလံုးေျပာင္

တေတာင္လံုးလင္း

ျမစ္က်ဥ္းကာေသာင္ေတြေပၚေတာ႔

ေနာင္အရွည္မေမွ်ာ္ျမန္မာေပ်ာက္ေအာင္လို႔

ကိုယ္႔ေသြးကိုကိုယ္ျပန္ေသာက္ျပီလား

စိုးေၾကာက္ဖြယ္ အျပစ္သေဘာနဲ႔

ျမစ္ေကာမယ္႔ေန႔။ ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)

No comments:

Post a Comment